مصوبه مهم سازمان بورس درباره تخفیف نرخ کارمزد معاملات سهام

به‌روزترین‌ها– در این مصوبه که «علیرضا ناصرپور» آن را ابلاغ کرد، آمده است:

بند ۵ هشتصد و نود و نهمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ به شرح زیر می‌باشد:

۵- نامه شماره ۱۲۱/۲۴۴۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ مدیریت نظارت بر بورس ها در خصوص تخفیفات در معاملات بازارگردان مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

    ۵-۱- سقف نرخ کارمزد خرید و فروش قابل پرداخت توسط بازارگردان با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله در بورس های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

          ۵-۱-۱- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

         ۵-۱-۲- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

         ۵-۱-۳- بندهای ذیل از مصوبات هیأت مدیره سازمان در خصوص سقف نرخ کارمزد معاملات بازارگردان یا بازار ساز در بورس‌های کالایی ملغی گردید:

               ۵-۱-۳-۱- بند ۶ سیصد و سی و نهمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران از بازار ساز و بازارگردان.

              ۵-۱-۳-۲- بند ۴ سیصد و شصت و هفتمین صورت جلسة هیأت مدیره سازمان مورخ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی ایران از بازار ساز و بازارگردان و سایر فعالین بازار.

              ۵-۱-۳-۳- بند ۲-۴ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در خصوص سقف کارمزد بازارگردان در معاملات گواهی سپرده و أوراق سلف موازی استاندارد.

              ۵-۱-۳-۴- بند ۲-۹ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در خصوص کارمزد بازارگردان در معاملات صندوق های سرمایه گذاری کالایی.

             ۵-۱-۳-۵- بندهای ۲-۱-۲ و ۱-۲-۲ چهارصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ در خصوص کارمزد معاملات بازارگردان در معاملات صندوق سرمایه گذاری پروژه و اوراق گواهی ظرفیت.

             ۵-۱-۳-۶- بند ۲ چهارصد و هشتادمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ در خصوص کارمزد بازارگردانی معاملات مشتقه و گواهی سپرده.

   ۵-۲- مقرر گردید سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان بورس و أوراق بهادار در معاملات موضوع بند ۱ این مقرره، به شرح ذیل جهت تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد شود:

      ۵-۲-۱- سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان از معاملات بازارگردان (با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله) در بورس های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

            ۵-۲-۱-۱- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۲-۱-۲- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه می‌باشد.

۵-۲-۱-۳- بند (۲-۴) صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ در مورد معاملات بازارگردان در بورس‌های کالایی ملغی می گردد.

منبع: ایرنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا